piektdiena, 2015. gada 29. maijs

Kandidātu plūdi - vēlēšanas Jēkabpils apriņķī 1928. gadā
Jēkabpils apriņķa valdes un revīzijas komisijas vēlēšanām jau iesniegti 9 kandidātu saraksti. Visrosīgāki ir bijuši Ābeļu pagasta vēlētāji, iesniedzot veselus 4 sarakstus; tad Mazzalves — iesnieguši vienu, Daudzeses— vienu, Seces —vienu, Viesītes — vienu un Sēlpils — vienu. Jēkabpils apriņķi pavisam 19 pagastu un no tiem aktīvu dalību pie kandidātu iesniegšanas ir ņēmuši seši. Tā kā ievēlami tikai divi apriņķa valdes locekļi, tad paredzama liela balsu saskaldīšanās. Dažādie kandidātu sarakstu nosaukumi rāda, kā nekādas organizēšanās apriņķa apjomā nav bijis, bet uzstādīšanai gadījuma raksturs, — personību iespaids. Tā kā ar likumu ir pieņemta atlikumu savienošana, tad uzstādītājiem būtu pie laika jāpadomā, ar ko kopā iet, jo citādi daudz balsu ies zudumā, un velti būs izdevumi un veltas pūles. Lūgumi dēļ tā saucamo „astu apvienošanas" jāiesniedz apriņķa vēlēšanu komisijai līdz noteiktam laikam un parakstāmi no pirmajiem trijiem katra saraksta parakstītājiem.
Kandidātu saraksts Nr 1 iesniegts zem nosaukuma „ Latvijas jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partija". Uz apr. valdes locekļu amatiem uzstādīti: Jānis Aizporiets no Dignājas Aizporiešiem 32 g. v. un Eduards Krēsliņš no Ābeļu Liepupurva  46 g. v. Revīzijas komisijā: Jānis Zariņš no Sunākstes Lapsukalna 35 g. v., Jānis Ruģelis no Ābeļu Liepupurva 56 g. v. un Ernests Bite no Ābeļu pag. jaunsaimniecības Nr 2F 56 g. vecs. Uzstādītāji, izņemot divus dignājiešus un vienu sēlpilieti, — visi no Ābeļu pagasta. Kā pirmais parakstījis Pēters Kļaviņš no Ābeļu pag. Ābeļu salas.
Saraksts Nr 2 — bez nosaukuma. Apr. valdes amatam 1 kandidāts — Vilis Brencens no Mazzalves Kalniešiem 43 g. vecs un arī revīzijas komisijai viens kandidāts — Žanis Cēznieks no Mazzalves Laugaļiem — 51 g. vecs. Iesniedzēji visi Mazzalves pagasta. Kā pirmais parakstījis J. Bindmans no Mazzalves Lieldičiem, bet nostrīpots tāpēc, ka nav parakstījis pilnu vārdu. Saraksta pirmais parakstītājs skaitās nākošais: Žanis Jandavs no Mazzalves Catlaureniem.
Sarakstu Nr 3 iesniedz: „ Latvijas zociaļdemokratiskās strādnieku partijas Ābeļu pagasta grupa"  zem nosaukuma: „Apvienotais strādnieku, sīkzemnieku  jaunsaimnieku un darba inteliģences kandidātu saraksts"  Apriņķa valdes amatam uzstādīti: Eduards Orechovs no Ābeļu pagasta lluškām 24 gadi vecs un Kāŗlis Vanags no Zalves Billēm 29 gadi vecs. Revīzijas komisijā — Kristaps Ginters Ābeļu II. pamatskolas skolotājs 36 g. vecs, Krišjānis Grēņģis Saukas Kalna pamatskolas skolotājs 40 g. vecs un Jānis Circenis Daudzeses pamatskolas skolotājs 37 g. vecs. Uzstādītāji, izņemot sēlpilieti Kārli Deikovski, visi no Ābelu pagasta. Sarakstu kā pirmais parakstījis Pēters Skolnieks no Ābeļu Kaijām un kā pēdējais — Jānis Zobens no Ābeļu Pormalām. Starp parakstītājiem netrūkst arī vecsaimnieku, jo pirmais kandidāts E. Orechovs saimnieka dēls.
Saraksts Nr 4 —  ”Apvienoto zemturu kandidāti". Apr. valdes amatam: Mārtiņš Pakūlis no Biržu pagasta Zānāniem ar dzīv. vietu Jēkabpilī — 34 g. vecs un Krišjānis Malcenieks no Saukas Ielejām 43 g. vecs. Revīzijas komisijā: Konstantīns Breikšs Dignājas meža muižā 44 g. vecs, Jānis Pērnavs Biržu pag. Rusiņos 44 g. vecs un Aleksandrs Ūzāns Ābeļu pag. Silos 33 g. vecs. Saraksta iesniedzēji vec- jaun- un mazsaimnieki — visi no Ābeļu pagasta.
Saraksts Nr 5 saucās — .”Apvienots jaunsaimnieku un sīkgruntnieku bezpartejisks kandidātu saraksts." Apr. valdes amatam uzstādīti: Pēters Sīpols no Daudzeses stacijas, mājas Nr 17 41 g. vecs un Kārlis Sturme no Lielzalves Kalnadruvām 41 g. vecs. Revīzijas komisijā: Konrāds Žurevskis no Seces Ķesteriem 41 g. vecs un Pēters Osis no Sērenes Palejam 57 g. vecs. Uzstādītāji no Daudzeses pag. Sarakstu kā pirmais parakstījis Jānis Bērziņš no Daudzeses stacijas.
Saraksts Nr 6 — „Saimniecisko darbinieku apvienības”—ar tikai vienu kandidātu apr. valdes amatam, Jāni Reinbergu no Ābeļu pag. Bērzkalnu mājām 52 g. vecu — uzstādījuši Ābeļu pagasta Danenfeldes apkārtnes vēlētāji. Kā pirmais sarakstu parakstījis Jānis Salmiņš no Ābeļu pag. Slaviešiem.
Saraksts Nr 7 bez nosaukuma. Apr. valdes amatam uzstādīti: Miķelis Vītols no Seces Kampaniem 54 g. vecs un Pēteris Bunduls no Saukas Liel-Kūleņiem 51 g. vecs. Revīzijas komisijā: Jānis Lejiņš no Sērenes Ķeikaniem 31 g. vecs. Saraksta iesniedzēji visi no Seces pagasta. Kā pirmais sarakstu parakstījis Mārtiņš Lūsis no Kauļiem.
Saraksts Nr 8, zem nosaukuma: „Jaunsaimnieku, mazsaimnieku un bezzemnieku saraksts" Apriņķa valdes amatam uzstādīti Pauls Osīts no Viesītes Kaparu mājām 32 g. vecs un Alberts Audriņš no Viesītes Aumaņiem 29 g. vecs. Revīzijas komisijā — Adolfs Lapiņš no Viesītes Kalna-Kārkļiem 38 g. v. Saraksta iesniedzēji visi no Viesītes pagasta. Kā pirmais sarakstu parakstījis Roberts. Miezīts no Viesītes Ziediņiem.
Saraksts Nr 9, zem no saukuma-. „Bezpartejisko lauksaimnieku kandidātu saraksts". Apr.valdes amatam uzstādīti: Kārlis Vaiņans no Dignājas Ģērkaniem 39 g. vecs. un Kārlis Strēlnieks no Sēlpils Biseniekiem 51 g. vecs. Revīzijas komisija: Jānis Cekuls no Dignājas pag. Pipuriem 44 g. vecs un Bernhards-Julijs Kaufmans no Sēlpils Slūzāniem 36 g. vecs. Saraksta iesniedzēji Sēlpils pagasta.
Ka pirmais sarakstu parakstījis Kārlis Dzērvīts no Sēlpils Sēņotu mājām.
 Jēkabpils Vēstnesis Nr. 5
Piektdien, 3 februārī, 1928. g


Vairāk par Jāni Circeni: 
Personības Daudzeses skolā - 2. Jānis Circenis, no 1921. līdz 1934. gadam.
1940.-1941. gads. Daudzeses skolā atgriežas Jānis Circenis un Emīlija Liepiņa


ceturtdiena, 2015. gada 28. maijs

Zināšanu alkas Daudzevā - 1926. gads— Daudzevas pamatskolas skolotājam J. Circenim nozudušas vairākas grāmatas, kuru zādzība pienākts P. Strade no „Platansu" (‘Platausu”??) mājām. Pēdējo sauc pie atbildības.
Jēkabpils Vēstnesis Nr. 11
Piektdien, 19. martā, 1926. g


Vairāk par Jāni Circeni: 
Personības Daudzeses skolā - 2. Jānis Circenis, no 1921. līdz 1934. gadam.
1940.-1941. gads. Daudzeses skolā atgriežas Jānis Circenis un Emīlija Liepiņa


trešdiena, 2015. gada 27. maijs

Daudzevas saviesīgā biedrība atklāj savu tautas namu (1925.)Daudzevas saviesīgā biedrība pag. g. 11. oktobrī atklāja savu tautas namu, kura celšana bija prasījusi no biedrības darbiniekiem milzu enerģiju un uzupurēšanos. Vispār, Daudzevas saviesīgā biedrība parāda lielu rosību, par ko sevišķi nopelni piekrīt organizācijas vadībai ar skolotāju Circeņa kgu priekšgalā. Bez koncertiem un priekšlasījumiem saviesīgā biedrība lielu vērību piegriež arī dramatiskās mākslas izkopšanai. Aktieru sagatavošanai tika noturēti 1 mēneša kursi C. I. Savienības režisora Leias-Krūmiņa kga vadībā. Šī biedrība arī organizē  C. I. S. 4 lekciju ciklu par latv. literaturu.
K.

Ārpusskolas izglītība Nr. 2, 01.02.1926

no www.periodika.lvVairāk par Jāni Circeni: 
Personības Daudzeses skolā - 2. Jānis Circenis, no 1921. līdz 1934. gadam.
1940.-1941. gads. Daudzeses skolā atgriežas Jānis Circenis un Emīlija Liepiņa

otrdiena, 2015. gada 19. maijs

1941. gads Daudzeses skolā un turpmākās gaitasNezināmu iemeslu dēļ līdz pat 1941. gada augustam par Jāņa Circeņa darbību presē nav nekas atrodams, toties 21. augusta „Jēkabpils Vēstnesis” Nr.5 nāk klajā ar skarbu „Daudzesieša” kritiku par J.Circeni, Ā.Vanagu un Jureviču „Kā komunisti nesa „kultūru” Daudzesē”. Un kāpēc gan arī nekritizēt, ja tagad „jaunu, latviešiem piemītošu enerģiju pie malas nobīdītie patrioti, kam laimējis izbēgt no izsūtīšanas, uzsākuši jaunu valsts celtniecības darbu Lielvācijas armijas aizsegā, kas garantē mieru un drošību”. Tā nu tas bija - Vācijas armija 8.jūlijā bija jau pilnībā okupējusi visu Latvijas teritoriju.
No šī raksta uzzinām, ka „Circenis kopā ar Valmieras komunistiem Latvijas bijušās robežas atstājis 29. jūlijā, Jurevičs dažas dienas vēlāk pazudis ar izpildu komitējas automašīnu, bet Vanags, cik zināms, slapstās. Daudzesiešiem mantojumā atstātas tukšas kases un izpostīti nami.” Interesanti lasīt par cīkstiņu ap tautas namu – komunisti pārmeta aizsargiem tautas nama atņemšanu un nolaišanu tādā stāvoklī, ka jākopj vairākas dienas talkā, toties „daudzesietis”  apsūdz komunistus par to, ka „tika izpostīti aizsargu nama un skolas izdaiļojumi. Lielā steigā no apgrozības izņēma labāko latviešu rakstnieku grāmatas no aizsargu un skolas bibliotēkām”. Pārmetumi birst „arī par visas sabiedriskām vajadzībām domātās naudas summas aizgājušas valdošo „biedru" ērtību un izdzīves vajadzībām”.
Kas notika ar šiem cilvēkiem tālāk? Vismazāk ziņu atradu par Augustu Arvīdu Ziņģi – 1942. gadā A.Ziņģis ir piedalījies kāda sarīkojumā Daudzesē, spēlējot teātra izrādē. 
 Emīlija Liepiņa aktīvi darbojusies pedagoģijas laukā – kļuvusi par Jēkabpils rajona skolu inspektori, par tautas izglītības nodaļas vadītāju, par 1. vidusskolas direktori. Par viņu teikts, ka „ir aktīva zinātniskā ateisma propagandiste, aktīva tautas tiesas piesēdētāja, nepilngadīgo komisijas locekle. Jēkabpils iedzīvotāji viņu pazīst kā ilggadēju deputāti — veselības aizsardzības un sociālās nodrošināšanas pastāvīgās komisijas priekšsēdētāju”.
Ādolfs Vanags pēc kara izvēlējies darboties dramaturģijas jomā. Kara sākumā evakuējās kopā ar Padomju Armiju, cīnījās frontē, pēc tam strādāja aizmugurē — kultūras darbā. Pēc kara kļuvis par LPSR Valsts Ceļojošā teātra organizatoru un direktoru, strādāja arī kā režisors un aktieris. Vēlāk vairākus gadus vadīja Emīla Melngaiļa vārdā nosaukto Republikānisko tautas mākslas namu. Sarakstījis vairākas lugas, pārsvarā viencēlienus, par tolaik aktuālu tematiku („Roku rokā”, „Līgavainis”, „Zelta graudi”, „Ir jau saskaņots”, „Izvēlīgā sieva”, „Kolektīvais spēks”,  „Platpēda sper soļus”).  Miris 1957. gadā.
Jānis Circenis – viņa karjera tomēr un diemžēl turpinājusies diezgan paredzamā virzienā – ja taisnība 1952. gada 18. oktobrī laikrakstā „Latvieši Amerikā” V. Lamberga publicētajā rakstā „Latviešu nodevēji” esošajai informācijai, tad:         
"DAUDZEVAS PAGASTS J. Circenis, 56 g. v., vidēja auguma, korpulents, Latvijas laikā bijis Daudzevas pamatskolas pārzinis, bijis soc. dem., kara laiku pavadījis PSRS. 1944. g. pavasarī cīnījies Oškalna sarkano partizānu izpletņu lēcēju grupā. Sarkanarmijai ienākot Daudzevā, asiņaini izrēķinājies ar vietējiem. 1946. g. pārcēlies uz Rīgu 1946. g. pārcēlies uz Rīgu, ir MVD kapteinis”.

Iepriekš publicētie raksti par personībām  Daudzeses skolā:


Personības Daudzeses skolā - 1
Personības Daudzeses skolā - 2. Jānis Circenis, no 1921. līdz 1934. gadam.
Daudzeses skola 1934.-1940. Personības - 3. Skolas pārzinis A.Ziņģis
1940.-1941. gads. Daudzeses skolā atgriežas Jānis Circenis un Emīlija Liepiņa


Sagatavots pēc www. periodika. lv materiāliem